VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 1. Plavec je zodpovědný za to, aby jeho zdravotní stav byl způsobilý zvolenému plaveckému výcviku. V případě jakýchkoliv zdravotních indispozic či změně zdravotní způsobilosti je plavec povinen nahlásit tuto skutečnost trenérovi bez odkladu.
 2. Plavec je povinen poskytnout informovaný souhlas s GDPR.
 3. Plavec není oprávněn účastnit se tréninku v případě nemoci, která znemožňuje se plně účastnit tréninku ve stanoveném rozsahu; a dále v případě rizika nákazy pro další účastníky tréninku a zaměstnance poskytovatele (oddílové trenéry/instruktory).
 4. Plavec dodržuje vnitřní řád plaveckého zařízení, dodržuje platnou společenskou a hygienickou normu.
 5. Plavec na lekce chodí včas a s pomůckami; plavec v rámci platné vnitřní etiky plavecké akademie V Aquatics přichází vždy tak, aby byl fyzicky přítomen a připraven na samostatnou rozcvičku 15 minut před hlavní tréninkovou fází, to zajistí fyzickou připravenost na trénink a bude mít připravené pomůcky u bazénu. Pouze takovým přístupem plavec zajistí svému trenérovi možnost, aby naplno rozvinul plavcův potenciál.
 6. V případě zpoždění, zmeškání tréninku či jeho dřívějšího ukončení ze strany plavce, není poskytovatel povinen trénink nahrazovat. 
 7. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit trénink nebo celý plavecký výcvik v důsledku nepředvídatelných událostí nebo zásahu vyšší moci. V případě zrušení tréninku bude nabídnutý náhradní termín tréninku. Absence na náhradním termínu tréninku nezakládá nárok na další termín náhrady.

STORNO PODMÍNKY

– plavec je povinen oznámit svoji absenci sms neprodleně, a to i v případě, kdy nevzniká nárok na čerpání náhradního tréninku

Individuální lekce v pronajaté dráze akademií V Aquatics

 • více než 72 hodin před lekcí zrušení bez storno poplatku
 • 72 hodin – 24 hodin před lekcí poplatek za dráhu 300 Kč za osobu
 • méně než 24 hodin před lekcí storno poplatek v plné výši

Individuální lekce v dráze určené pro veřejnost

 • více než 24 hodin před lekcí – zrušení bez storno poplatku
 • méně než 24 hodin před lekcí – storno poplatek v plné výši

Skupinové lekce

 • Uhrazené předplatné se nevrací a ani nepřevádí do další plavecké výuky v případě:
 • a) nevyčerpaných tréninků;
 • b) zdravotních důvodů na straně plavce nepodložené zprávou od lékaře;
 • c) pokud poskytovatel rozhodne o ukončení plaveckého výcviku plavce pro hrubé porušení pravidel plaveckého výcviku (např. ničení nebo poškozování majetku poskytovatele nebo provozovatele bazénu, nevhodné/hrubé chování k ostatním účastníkům plaveckého výcviku.)
 • Náhrady probíhají formou náhradových dní organizovaných akademií (workshopy apod.), které jsou vyhlášené předem.
 • Náhradové dny nabízí plavci možnost si nahradit několik plaveckých lekcí najednou. 
Přejít nahoru