Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

GDPR - mARKETING

Souhlasím s tím, aby V Aquatics Swimming Academy z.s. (dále jen VASA) zpracoval jako Správce osobních údajů moje

• fotografie, videa, zvukové záznamy pořízené na sportovních akcích a při další spolkové činnosti (tzv. audiovizuální prezentace), a to za účelem umožnění marketingových aktivit VASA

Souhlasím, aby má audiovizuální prezentace byla zpracovávána a uchovávána po celou dobu mé sportovní aktivity a/nebo členství ve VASA (a přiměřeným způsobem a v přiměřeném období i po jejím ukončení).

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
• mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
• na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
• odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
• podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. 

Přejít nahoru